ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Wie zijn wij?

Al onze diensten worden uitgevoerd door M&D Real Estate., gevestigd aan de Boompjes 40, 3011XB te Rotterdam.

  1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden bevatten de afspraken die gelden voor al onze diensten. Deze voorwaarden zijn dus ook van toepassing op vervolgopdrachten die u aan ons geeft.

  1. Wie neemt uw opdracht in behandeling?

Alleen wij zijn opdrachtnemer. Het maakt daarbij niet uit of het de bedoeling is dat de opdracht door een specifieke adviseur wordt uitgevoerd. Wij wijken daarmee af van wat is bepaald in artikel 7:404 BW. Ook wijken wij daarmee af van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

  1. Verdere afspraken over uw opdracht

Wij voeren uw opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Wij kunnen ons bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door andere dienstverleners. Daarover maken wij dan met u specifieke afspraken.

  1. Wat geldt er voor ons honorarium?

Voor elke opdracht maken wij vooraf afspraken met u over ons honorarium. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij wij met u andere afspraken maken. Gaat het om een opdracht met betrekking tot een schadeverzekering of een consumptief krediet? Dan kan het zijn dat wij niet rechtstreeks door u betaald worden, maar dat wij provisie ontvangen van de aanbieder.

  1. Wat gebeurt er als u de opdracht voortijdig beëindigt?

U kunt uiteraard op elk moment besluiten dat u geen gebruik (meer) wenst te maken van onze diensten. Doet u dat voordat wij het advies- en bemiddelingstraject hebben afgerond? Dan moet u aan ons nog wel een honorarium betalen voor de werkzaamheden die wij tot dat moment verricht hebben. Dat honorarium is gelijk aan de door ons werkelijk aan uw dossier bestede uren vermenigvuldigd met € 150,- per uur te vermeerderen met 21% BTW. Onze administratie is, voor het aantonen van het werkelijk aantal bestede uren leidend. Dit honorarium is eveneens verschuldigd als de opdracht niet uitvoerbaar blijkt te zijn.

  1. Heeft u een klacht?

Wij proberen uw opdracht uiteraard zorgvuldig uit te voeren. Heeft u desondanks een klacht? Dan kunt u onze interne klachtenregeling volgen, die ook te vinden is op onze website. Wij doen dan ons best om de klacht samen met u op te lossen.

  1. Hoe zit het met onze aansprakelijkheid?

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het voor de betreffende aanspraak door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Als (om welke reden dan ook) op grond van de hiervoor bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door ons in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium vermenigvuldigd met een factor 10 en een absoluut maximum van € 34.500,–.

  1. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Wij gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Contact M&D Real Estate

Phone number

085 – 047 9014
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

email

info@mndrealestate.nl

About us

Bij M&D Real Estate staat u centraal en geniet u van een betrokken en deskundige aanpak. Wij proberen uw belang altijd zo goed mogelijk te dienen en het beste resultaat te realiseren.

Google Rating
5.0
Based on 74 reviews

© 2024 M&D Real Estate            Algemene voorwaarden

Gemaakt door Nano Web